Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
Kontakt    

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Pytania & Odpowiedzi


1. Co oznacza FUA?

FUA to skrót od Flexible Use of Airspace, czyli elastyczne wykorzystanie przestrzeni powietrznej. Koncepcja ta opiera się na założeniu, że przestrzeń powietrzna nie jest w całości ani cywilna ani wojskowa, co oznacza, że podczas planowania a także bieżącego wykorzystania przestrzeni brane są pod uwagę potrzeby wszystkich użytkowników.


2. Co to jest ASM?

ASM – skrót od Airspace Managment – zarządzanie przestrzenią powietrzną to funkcja, dzięki której możliwe jest maksymalne wykorzystanie przestrzeni powietrznej przy uwzględnieniu potrzeb wszystkich użytkowników, zarówno cywilnych jak i wojskowych.
Aby ułatwić planowanie oraz wykorzystanie przestrzeni powietrznej ASM pracuje na  trzech poziomach:
ASM1 – poziom strategiczny (więcej w zakładce OPS)
ASM2 – poziom przedtaktyczny
ASM3 – poziom taktyczny.


3. Co to jest AMC?

AMC POLSKA Realizuje zadania zarządzania przestrzenią powietrzną na poziomie ASM 2 i 3.


ASM 2 – poziom przedtaktyczny

 1. zbieranie i analiza zapotrzebowań na przestrzeń powietrzną.
 2. rozstrzyganie kolidujących próśb o przydział stref zarządzanych przez AMC przez stosowanie zatwierdzonych priorytetów, renegocjacje, zmianę harmonogramów.
 3. informowanie o dokonanym przydziale przestrzeni powietrznej w planie użytkowania przestrzeni powietrznej (AUP) w przeddzień operacji.

ASM 3 – poziom taktyczny

 1. aktywacja i dezaktywacja elementów przestrzeni zawartych w AUP.
 2. uaktualnianie danych związanych z realizacją AUP.
 3. aktywacja, na prośbę użytkownika przestrzeni powietrznej, dodatkowych stref nie kolidujących ze strukturami zawartymi w AUP oraz przestrzenią niekontrolowaną.
 4. monitorowanie wykorzystania przydzielonych struktur przestrzeni powietrznej.
 5. informowanie o ograniczeniach użytkowników wykonujących loty w przestrzeni niekontrolowanej.

Dodatkowe informacje patrz e-AIP (ENR2.2.3-1 i ENR 2.2.2-1) http://ais.pansa.pl/aip/index.php


4. Co oznacza UTC?

     Skrót od Coordinated Universal Time, używany w depeszy RQA/AUP/UUP.
     Polska znajduje się w strefach czasowych:
     UTC+01:00 h, w okresie zimowym
     UTC+02:00 h w okresie letnim


5. Co to jest RQA?

Airspace Request, zamówienie na elementy przestrzeni powietrznej.
RQA należy składać do ASM2 według następujących zasad:

 • W przeddzień planowanych lotów nie później niż do 1000 UTC
 • Jeżeli okres planowanych lotów nie mieści się w okresie ważności AUP (0600 – 0600 UTC dnia następnego), zamówienie należy złożyć dwa dni wcześniej
 • Jeżeli loty są planowane na sobotę, niedzielę lub poniedziałek zamówienie należy złożyć w poprzedzający piątek do godziny 1000 UTC
 • Jeżeli loty są planowane w dniu bezpośrednio następującym po święcie państwowym, zamówienia należy składać w dniu poprzedzającym to święto najpóźniej do godziny 1000 UTC
 • Poprawnie wypełniona depesza RQA

(RQA       typ depeszy
EPXX       kod ICAO/nazwa lotniska/ZZZZ
20/11/2018 06:00 – 21/11/2018 06:00 czas obowiązywania AUP
19/11/2018 09:00                czas nadesłania depeszy
001 TRA59 A055 F105 11:00 12:00 EPBK PJE nazwa i parametry strefy

Zawsze należy załączać dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za działania w strefie.
)

 • E-mail: rqa@pansa.pl, w treści wiadomości
 • AFTN: EPWWZAMC

6. Co to jest AUP/UUP?

AUP - Airspace Use Plan, plan użytkowania przestrzeni powietrznej, dokument zawierający informację o przydziale struktur przestrzeni powietrznej. Na każdy dzień można opublikować tylko jeden AUP.

UUP - Updated Airspace Use Plan, zaktualizowany plan użytkowania przestrzeni powietrznej zawierający zmiany do opublikowanego AUP

TYP WIADOMOŚCI AUP
NADAWCA AMC POLAND
OKRES WAŻNOŚCI D/0600 D+1/0600
DATA WYSŁANIA D-1/1400

ALPHA – LISTA DOSTĘPNYCH CDR KATEGORII 2

NUMER DESYGNATOR WYSOKOŚĆ CZAS DOSTĘPNOŚCI INFORMACJE DODATKOWE

BRAVO – LISTA NIEDOSTĘPNYCH DCTS, ATS I CDR KATEGORII 1

NUMER DESYGNATOR WYSOKOŚĆ CZAS ZAMKNIĘCIA INFORMACJE DODATKOWE

CHARLIE – LISTA STREF ZARZĄDZANYCH PRZEZ AMC(AMA)

NUMER DESYGNATOR WYSOKOŚĆ CZAS AKTYWACJI ORGAN ODPOWIEDZIALNY FUA/EU RESTRYKCJE* INFORMACJE DODATKOWE
01 TRA59 A055 – F155 1000 - 1500 EPBK Y PJE

DELTA – LISTA STREF NIEZARZĄDZANYCH PRZEZ AMC(NAM)

NUMER DESYGNATOR WYSOKOŚĆ CZAS AKTYWACJI ORGAN ODPOWIEDZIALNY FUA/EU RESTRYKCJE* INFORMACJE DODATKOWE
01 R40A GND – F165 0600 - 0600 ZZZZ Y SEE AIP

ECHO – LISTA NIEDOSTĘPNYCH SID/STAR

NUMER DESYGNATOR WYSOKOŚĆ CZAS ZAMKNIĘCIA INFORMACJE DODATKOWE

FOXTROT - INFORMACJE DODATKOWE

A.) INFORMACJA TEKSTOWA

* RESTRYKCJE - Planowanie lotów jest niedozwolone poprzez aktywną strefę, chyba że inaczej stanowią przepisy FUA.

Aby poprawnie zarządzać procesem walidacji planowania lotu w POLFRA, wszystkie obszary o ograniczonym dostępie powyżej FL095 są powiązane z odpowiadającymi im FBZ (Flight Buffer Zone)  lub odpowiednimi ograniczeniami FUA. Wszystkie aktywne obszary o ograniczonym dostępie i FBZ będą publikowane w EAUP / EUUP na portalu NOP i powinny być używane do prawidłowego sprawdzania planowania lotów.

EAUP / EUUP należy uznać za główne źródło informacji dla użytkowników przestrzeni powietrznej o planowanej i bieżącej aktywacji struktur przestrzeni powietrznej. EAUPs / EUUPs aktualizują automatycznie NM, dlatego informacje te są wykorzystywane przez IFPS w celu sprawdzania poprawności planowania lotów.

POLFRA

Wszystkie ograniczenia, wyjątki i restrykcje związane z POLFRA są opublikowane w RAD (Route Availability Document)
https://www.nm.eurocontrol.int/RAD/index.html


7. Zasady aktywacji stref.

Aktywacja elementów przestrzeni nie będących w kolizji z przestrzenią kontrolowaną wymaga od użytkownika potwierdzenia 30 min wcześniej o wykonywaniu lotów zgodnie z AUP lub podania zmian.

Aktywacja stref kolizyjnych (w AUP opisane w kolumnie uwagi - "CLN") wymaga uzgodnienia z ASM3 w dniu operacji na 1 godzinę przed planowanym rozpoczęciem oraz uzyskania zezwolenia.
Więcej informacji AIP ENR 2.2.2

 

8. Priorytety.

Priorytety: OPS know - how
więcej informacji e-aip (ENR 2.2.3-1 & ENR 2.2.2-1) http://ais.pansa.pl/aip/index.php