Logo Niepodlegウa
Logo PANSA
A A A      
 
Kontakt    

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAッP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwj infrastruktury pastwowego organu zarzアdzania ruchem lotniczym


Logo CEF

ZASTRZEッENIA PRAWNE Polska Agencja ッeglugi Powietrznej (PAッP)


©  2007 Polska Agencja ッeglugi Powietrznej. Wszelkie prawa zastrzeソone. Zawarte na stronach domeny informacje, materiaウy, artykuウy, elementy graficzne stanowiア wウasnoカ Polska Agencja ッeglugi Powietrznej i/lub innych wskazanych wウaカcicieli i nie mogア by uソywane w celach handlowych.

Wszelka modyfikacja, reprodukcja lub przetwarzanie niniejszej domeny jest zabroniona.

Dane zawarte na stronach nieniejszej domeny majア charakter wyウアcznie informacyjny i nie mogア by wykorzystywane w celach operacyjnych.

Polska Agencja ッeglugi Powietrznej oカwiadcza, ソe nie bierze odpowiedzialnoカci za jakiekolwiek szkody z tytuウu posウuソenia si zamieszczonymi informacjami, materiaウami, artykuウami lub elementami graficznymi, jak rwnieソ nie gwarantuje ich カcisウoカci, kompletnoカci, bezbウ鹽noカci i aktualnoカci.

Przed podj鹹iem jakichkolwiek dziaウa na podstawie informacji zawartych na stronach tej domeny, naleソy je najpierw zweryfikowa na podstawie stosownych publikacji lotniczych lub kontaktujアc si z amc.poland@pansa.pl

Polska Agencja ッeglugi Powietrznej oカwiadcza, ソe w przypadku przesウania jakiejkolwiek korespondencji do niniejszej domeny za poカrednictwem Internetu lub poczty elektronicznej, nie zapewnia zachowania prywatnoカci czy poufnoカci otrzymanych informacji, materiaウw oraz nie zapewnia, ソe nie zostanア naruszone inne prawa z nimi zwiアzane.

Polska Agencja ッeglugi Powietrznej zastrzega sobie prawo odtwarzania przetwarzania, publikacji lub jakiegokolwiek innego dziaウania w wykorzystaniu otrzymanej powyソszア drogア korespondencji, w jakimkolwiek celu.

Za dost麪noカ i zawartoカ カcieソek podanych/wskazanych w niniejszej domenie, a administrowanych przez osoby trzecie, Polska Agencja ッeglugi Powietrznej nie ponosi ソadnej odpowiedzialnoカci.

Polska Agencja ッeglugi Powietrznej zastrzega sobie prawo do zmiany powyソszych zastrzeソe oraz wyウアcze od wszelkiej odpowiedzialnoカci w kaソdym dowolnie wybranym czasie.