Rezerwacja przestrzeni online
www.webrqa.pansa.pl

Na podstawie art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (dalej „RODO”), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa (dalej „Administrator” lub „PAŻP”). 
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną, na następujący adres poczty elektronicznej: inspektorochronydanych@pansa.pl lub telefonicznie pod numer: […]. 
 3. Przetwarzaniu będą podlegały następujące dane osobowe: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko) oraz adres poczty elektronicznej.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  1. na podstawie art. 6 ust. 1 litera b) RODO (niezbędność do wykonania umowy) – w celu wykonania umowy zawartej w związku z usługą świadczoną drogą elektroniczną, polegającą na udostępnieniu formularza kontaktowego i kontakcie z Panią/Panem w celu udzielenia pomocy, w tym przesłania odpowiedzi, zapewnienia funkcjonalności składanych PAŻP zapytań oraz przekazywania Pani/Pana zapytań odpowiednim komórkom PAŻP;
  2. na podstawie art. 6 ust. 1 litera f) RODO (prawnie uzasadniony interes PAŻP), tj:  –  dla zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;  – w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (np. zarzutami związanymi z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych).
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. podmioty świadczące obsługę biurową na rzecz PAŻP (w tym w zakresie archiwizacji lub niszczenia dokumentów);
  2. podmioty świadczące obsługę informatyczną oraz usługi kurierskie na rzecz PAŻP.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do chwili przedawnienia roszczeń z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu dane osobowe będą przetwarzane przez okres do czasu złożenia przez Panią/Pana uzasadnionego sprzeciwu.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów z siedzibą w państwie spoza Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowej.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. żądania sprostowania danych,
  3. żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do przenoszenia danych (tj. otrzymania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, zdatnym do odczytu maszynowego),
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (punkt 4 b) powyżej), z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. W takim przypadku (sprzeciw) nastąpi zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych na tej podstawie, chyba że Administrator będzie mógł wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla Administratora ważne, prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  7. Wszystkie żądania w tym zakresie można kierować drogą elektroniczną (adres: inspektorochronydanych@pansa.pl) lub drogą pocztową na adres: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, adres: ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa).
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na pytanie składane w ramach formularza kontaktowego udostępnionego na stronie internetowej https://www.pansa.pl/kontakt. Brak podania danych osobowych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na ww. zapytanie.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanemu z automatycznym podejmowaniem decyzji.

Our website uses cookies and thereby collects information about your visit to improve our website (by analyzing), show you Social Media content and relevant advertisements. Please see our page for furher details or agree by clicking the 'Accept' button.

Cookie settings

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.